. Velké Pavlovice | PC prodej, PC servis | Ing. Dusan Bedrich . Počítače Velké Pavlovice | Ing. Dušan Bedřich | Prodej a servis počítačů

Obecný popis informačního systému KEO

 

KEO (Komplexní evidence obce) je český informační systém z dílny firmy ALIS s.r.o. určený pro zpracování administrativy obecních a městských úřadů. Patří mezi nejvíce používané informační systémy pro místní samosprávu. Počet uživatelů již přesáhl 3000.

Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Tím je zajištěno, že jednou pořízená data, není třeba znovu zadávat a každá změna se projeví v celém systému.

Průběžně jsou do systému zahrnovány požadavky a připomínky uživatelů. Moduly jsou aktualizovány s ohledem na nově vznikající legislativu nebo na úpravy jednotlivých zákonů.

Informační systém KEO je naprogramován v českém programovacím jazyce PC FAND. Runtime tohoto relačního databázového prostředku, pod názvem "UFAND.exe" (resp. "UFANDL.exe" pro síťové zpracování) je také potřeba ke spuštění programového vybavení systému KEO. Programové moduly jsou dodávány v zaheslované, uživatelům nepřístupné formě. Všechna data jsou ukládána ve formátu, který je dán relačním databázovým prostředkem PC FAND a nejsou přímo čitelná běžnými editačními prostředky.

 Výhody systému :
- komplexnost, provázanost a jednoduchá obsluha
- solidní zázemí
- cenová dostupnost
- smluvní garance vazeb na legislativu
- provoz v lokální počítačové síti
- certifikace na shodu se standardy SIS
- stabilita systému, zajištění bezpečnosti dat
- využití internetu pro reinstalace nových verzí systému

http://www.alis.cz/keo

Příklady využití KEO

Ekonomická část:
Účetnictví

Subsystém "Účetnictví" obsahuje prostředky nejenom pro zpracování podvojného účetnictví, ale i prostředky pro vedení finančního výkaznictví, rozpočtu, saldokonta a DPH. Jedná se o komplexní a vzájemně provázané řešení celé problematiky. Má jednoduché ovládání, které umožňuje získat veškeré důležité informace velice rychle.
Zpracování odpovídá platné legislativě Ministerstva financí ČR, tedy je plně v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími platnými zákony.
Subsystém je autorskou firmou průběžně aktualizován, včetně možné distribuce verzí internetem.
Přístup k datům a funkcím zpracování je chráněn uživatelským přístupovým heslem a přístupovými právy.

Mzdy a personalistika

Personalistika Slouží k evidenci personálních údajů sledovaných na "osobních kartách" zaměstnanců a v dalších evidenčních souborech:

osobní data (jméno, bydliště, datum narození, zdravotní pojišťovna...) o rodinných příslušnících vzdělání jazykové znalosti závazky k zaměstnavateli předcházející praxe Ke každému pracovníkovi lze založit více pracovních poměrů (důležité pro "Mzdy"), jež vykonává u dané organizace. Každý pracovní poměr se eviduje zvlášť s ohledem na skutečnost, že u každého pracovního poměru mohou být jiné nároky na sociální odvody, dovolenou, základní plat, režim pracovní doby, odbornou praxi apod.

U osobní karty pracovníka je možné označit dlouhodobé vynětí pracovníka (vojenská služba, mateřská dovolená,...). Obdobně lze u pracovního poměru označit jeho ukončení. Osobní kartu pracovníka lze po skončení všech jeho pracovních poměrů převést do evidence bývalých zaměstnanců.

Mzdy Agenda "Mzdy" využívá údajů uložených v "Personalistice" a slouží k výpočtu mezd zaměstnanců organizačních složek státu. Umožňuje zpracovávat mzdové podklady a provádět libovolný počet kontrolních výpočtů i konečný výpočet mezd. V tomto modulu se pořizují pouze výjimky proti normálnímu pracovnímu režimu (dovolená, nemoc,mimořádné odměny..), vše ostatní se zpracovává z podkladů "Personalistiky".

Veškeré údaje lze archivovat do bezpečnostní kopie na pevném disku počítače,nebo na diskety.

 

Majetek

Program slouží k účetní a operativní evidenci majetku a k evidenci účetních a daňových odpisů. Agendu lze zpracovávat i pro více organizací. Měsíční zpracování probíhá ve třech etapách. Nejprve se provedou změny do evidence, dále lze provést automatické zaúčtování majetku a období se ukončí měsíční uzávěrkou, která provede archivaci, posun období a výpočet odpisů. Měsíční uzávěrka za dvanáctý měsíc provede současně roční uzávěrku.

 

Poplatky

Program poplatky slouží pro evidenční i finanční sledování poplatků i poplatníků a finanční rozvahy a kalkulace.

Některé důležité funkce programu: Vedení evidence poplatníků z "Registru obyvatel" obce i mimo něj. Vedení evidence poplatků zahrnuje mimo jiné: typ poplatku identifikaci poplatku datum splatnosti datum platby cyklus plateb (jednorázová, měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční) částku číslo dokladu variabilní a konstantní symbol úplné účetní zařazení Sledování plateb a evidence neplatičů. Archivace zaplacených poplatků. Tisk složenek. Finanční výhledy a účetní rozvahy předpokládaných příjmů pro další období.

 

Evidenční část

Registr obyvatel

Základní programový modul celého informačního systému, který umožňuje evidenci obyvatel, tisky karet, tvorbu seznamů pro sčítání lidu, volební seznamy, evidence psů, grafů věkového rozložení dětí, dospělých, rodin s dětmi, aj. Jedná se o nejdůležitější část evidence na městském nebo obecním úřadě.

 

Hlavní funkce :

- snadné automatizované pořízení celé rodiny
- možnost naplnění naplnění evidence pomocí tzv. Základního výdeje (formát Unload)
- možnost automatického pravidelného promítání změn do evidence (formát Unload)
- evidence historie
- snadné a rychlé vyhledání karty, údaje z rozsáhlé databáze
- vedení volební agendy včetně tisku volebních seznamů
- možnost tisku do předtištěných formulářů a jejich evidence (přihlašovací lístek pro trvalý pobyt, atd.)
- tisk sestav a grafů rozložení obyvatel
- propojení všech registrů, obyvatelé přes index domu na budovy,...
- propojení na další moduly KEO (evidence psů u dospělých obyvatel přímo napojena na "Poplatky")
- množství užitečných tiskových sestav: seznamy pro sčítání lidu, hlášení pro CRO, evidence výročí, vítání občánků, statistika, …
- pořízená data jsou viditelná i z jiných subsystémů KEO, včetně doplňujících úloh

dále Registr budov, Registr bytů, Registr pozemků

Moderní kancelář

Program umožňuje automatizaci administrativních prací a vedení sekretářských agend
 

Hlavní funkce programu :

 - Vede vlastní adresář fyzických i právnických osob, s kterými je úřad ve styku.
- Umožňuje vést si osobní diář, zadávat úkoly s termínem plnění a signalizací nesplněných úkolů u jednotlivých pracovníků.
- Je zde kompletně připravena celá agenda SPISOVÁ SLUŽBA. Kromě evidence došlé a odeslané korespondence lze psát dopisy, včetně několikanásobného opakování na různé adresy s automatickým vytištěním na hlavičkový nebo čistý papír včetně tisku adres na obálky nebo štítky.
- Lze evidovat pohyb cenin a styk s poštovním úřadem.
- K dispozici je seznam PSČ včetně grafického vyjádření na mapě ČR.
- Program eviduje zakázky, sleduje program zaměstnanců pomocí plánovacího kalendáře atd.

Doplňující úlohy

Matrika

Program lze provozovat jako doplňující úlohu IS KEO (potom lze většinu dat převzít z "Registru obyvatel"), nebo samostatně (data musíte pořídit). Řeší jednoduše celou matriční problematiku (evidence všech potřebných údajů v nastavitelných formulářích a jejich tisk do nastavitelných sestav).

Program lze přepnout do rozšířeného režimu, kde je kompletně zpracována agenda souběžného vedení matričních knih a událostí na výpočetní technice dle metodiky MVČR. Uživatel má také možnost využít přesného tisku matričních knih a formulářů přes formát PDF (vyvolává se Acrobat Reader).

Evidence hřbitova
SBN - Správa bytů a nebytů
Místní poplatky za odpad
Registr pozemků ISKN
Oceňování pozemků ISKN
Grafika k registru pozemků
Grafika k registru hřbitova
Evidence skladu
Gramis
GramKEO
Home-banking
Oceňování pozemků
KEO - Praxe
KEO - ISP
Alis-PVS
Elektronická podatelna (Alis Mail)
KEO-Výkazy

 

Atestace KEO

IS KEO 7.xx je úspěšně atestován na shodu se standardy ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému.

Atest k prohlédnutí a ke stažení